نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است اقدامی انجام می‌دهید که بعدا به‌شدت پشیمان خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی را انتخاب نکرده‌اید تا زود است منصرف شوید که فردا پشیمانی فایده‌ای ندارد.
نتیجه معامله:
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمانی دارد و دچار ضرر مالی و اعتباری خواهید شد.
سوره:
فاطر
آیه:
39
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved