نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است آنچه در ذهن شما می‌گذرد با واقعیت تفاوت زیادی دارد ترک شود که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه ازدواج:
ظاهر افراد با باطنشان تفاوت زیادی دارد و این را وقتی می‌فهمید که خیلی دیر شده است ترک شود.
نتیجه معامله:
در ظاهر خیلی زیبا و خوش خط و خال به نظر می‌رسد ولی در باطن ضرر زیادی هم بمال و هم به اعتبارتان خواهد زد ترک شود.
سوره:
فاطر
آیه:
19
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved