نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است شما را تکذیب می‌کنند و مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرید. ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به مشکلاتی بر می‌خورید که حتی فکرش را هم نمی‌کردید و بعدا پشیمان می‌شوید ولی سودی ندارد ترک شود.
نتیجه معامله:
به مشکلات زیادی بر می‌خورید و شما را تکذیب می‌کنند ترک شود.
سوره:
فاطر
آیه:
4
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved