نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است در صورت انجام پشیمان خواهید شد و به مشکلاتی بر می‌خورید که فکرش را نمی کردید. ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به مشکلات بر می‌خورید و اذیت و آزار خواهید شد ترک شود و الا پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
پس از زحمت زیاد در آخر هم به آن چیزی که در نظر دارید نمی‌رسید ترک شود.
سوره:
سبا
آیه:
40
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved