نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است احتیاج به اجازه و مشورت با افراد خبره دارد در صورت صلاحدید و کسب اجازه انجام دهید والا ترک شود.
نتیجه ازدواج:
موارد بالا رعایت شود در صورت موفق شدن در این کار انجام والا ترک شود.
نتیجه معامله:
در صورت مشورت با افراد خبره خوب و الا ترک شود.
سوره:
سبا
آیه:
23
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved