نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار ندامت و پشیمانی خواهید شد ولی وقتی که فایده‌ای ندارد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
گول ظاهر افراد را نخورید به بدبختی و فلاکت می‌افتید حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
اگر چه اولش به ظاهر خوب است ولی ضرر حیثیتی و مالی زیادی به شما خواهد شد.
سوره:
بقره
آیه:
257
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved