نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار آبروریزی خواهید شد ولی دیگر پشیمانی سودی ندارد ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست یکسره دعوا و درگیری خواهید داشت به آبرو ریزیش نمی ارزد ترک شود.
نتیجه معامله:
خطر آبرویی و مالی دارد اعتبار شما نیز زیر سوال می‌رود ترک شود.
سوره:
احزاب
آیه:
63
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved