نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است مشکلات و درد سرهایی دیده می‌شود اگر توان و صبرش را دارید انجام دهید و الا ترک شود.
نتیجه ازدواج:
میانه است مشکلات و دردسرهایی دیده می‌شود به‌نظر می رسد ترکش بهتر باشد مگر آنکه توانایی و صبر بر مشکلات را داشته باشید.
نتیجه معامله:
میانه است در صورت اصرار به انجام بهتر است همه‌ی جوانب قضیه ‌بررسی شود و الا ترکش بهتر است.
سوره:
احزاب
آیه:
51
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved