نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به‌حرام خواهید افتاد و مشکلات زیادی سر راهتان قرار می‌گیرد ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
زندگی سراسر سختی و عذابی خواهید داشت حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
اصلا به صلاح شما نیس اگر این معامله را انجام دهید به مشکلات زیادی بر می‌خورید و به حرام خواهید افتاد ترک شود.
سوره:
احزاب
آیه:
36
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved