نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است حرف و حدیث زیاد دارد و به مشکلات عدیده ای بر خواهید خورد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
از اول تا آخرش پر از حرف و حدیث و دعوا و مرافعه- پس همین اول امر ترک کن.
نتیجه معامله:
سری که درد نمی کند دستمال نمی‌بندند مشکلات زیادی در چنین کاری پیش می‌آید و به بن بست می‌رسید ترک شود.
سوره:
لقمان
آیه:
20
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved