نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است وسط کار به مشکل می‌خورید و راه پس و پیش ندارید.
نتیجه ازدواج:
آدمهای مطمئنی نیستند و نمی‌شود برای زندگی به آنها تکیه کرد انجام ندهید.
نتیجه معامله:
به تعهدات عمل نمی‌شود و ضرر می‌کنید ترک شود.
سوره:
بقره
آیه:
249
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved