نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بد است هر چند ممکن است ظاهر زیبایی داشته باشد ولی بعد از مدتی متوجه می‌شوید که متاسفانه آن وقت خیلی دیر شده است.
نتیجه معامله:
بعد از کلی زحمت و مشقت در آخر هم چیزی دست شما را نمی‌گیرد به ظاهرش نگاه نکن که بعدا پشیمان خواهی شد.
سوره:
روم
آیه:
42
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved