نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است البته با تحقیق کافی و مشورت با افراد خبره.
نتیجه ازدواج:
خوب است ولی اول تحقیق کافی شود و سپس اقدام کنید ضمنا همه‌ی حرفهایتان را اول بزنید که بعدها به مشکل برنخورید.
نتیجه معامله:
با مشورت با افراد خبره و تحقیق بیشتر اقدام کنید تا بعدا متضرر نشوید.
سوره:
روم
آیه:
25
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved