نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است از این کار صرف نظر کنید خداوند به موقع راه بهتری را پیش روی شما خواهد گذاشت.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی را انتخاب نکرده‌اید صبر کنید و به‌خدا توکل کنید مورد مناسبی در انتظار شما است.
نتیجه معامله:
بد است تعجیل برای ضرر- کار عاقلانه‌ای نیست صبر کنید مورد بهتری در راه است.
سوره:
روم
آیه:
6
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved