نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است خطر جانی و آبرویی دارد آن هم جایی و وقتی که حتی فکرش را هم نمی‌کنید حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
بد است اصلا در شأن شما نیستند و خطر آبرویی و حتی جانی دارد حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
سری که درد نمی کند دستمال نمی‌بندند حتما ترک کن که در این کار هیچ خیری برای تو قرار ندارد.
سوره:
عنکبوت
آیه:
53
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved