نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است اگر چه ظاهر خوش خط و خالی دارد ولی اصلا مورد مناسبی نیست .
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید باطن با ظاهر تفاوت بسیار دارد ترک شود.
نتیجه معامله:
فریب ظاهر خوش خط و خال را نخورید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
سوره:
عنکبوت
آیه:
39
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved