نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است سختی و مشکلات زیاد دارد اگر صبر و توانش را دارید انجام دهید و الا ترک شود.
نتیجه ازدواج:
میانه است سختی و مشکلاتی دیده می‌شود که اگر بتوانید حل کنید خوب است و الا بد است.
نتیجه معامله:
سختی و مشقت دارد در صورت توان انجام و الا ترک شود.
سوره:
عنکبوت
آیه:
24
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved