نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به چه‌کنم چه‌کنم گرفتار می‌شوید و وقتی متوجه می‌شوید که دیگر پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه ازدواج:
اصلا مورد مناسبی نیست حتما ترک شود و الا پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
به‌هیچ‌وجه انجام آن به صلاح شما نیست در چاهی می‌افتید که خلاصی از آن بسیار مشکل است.
سوره:
قصص
آیه:
78
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved