نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است فریب و نیرنگ در کار است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
هیچگاه با ظاهر افراد نمی‌توان به باطنشان و آنچه در آینده نشان می‌دهند پی برد ترک شود که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه معامله:
گول ظواهر امر را نخورید شما را فریب می‌دهند و ضرر هنگفتی را به‌شما تحمیل می کنند ترک شود.
سوره:
قصص
آیه:
60
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved