نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است زحمت دارد ولی به زحمتش می‌ارزد.
نتیجه ازدواج:
اولش کمی دچار مشقت و سختی می‌شوید ولی عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
با کمی سختی و زحمت مواجه می‌شوید ولی ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
بقره
آیه:
238
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved