نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است از مشکلات نهراسید با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شدبا توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
منفعت خوبی در این معامله است با توکل به‌خدا انجام دهید.
سوره:
قصص
آیه:
29
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved