نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار اختلاف و مجادله خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
دچار اختلاف و درگیری خواهید شد و به جدایی خواهد انجامید.
نتیجه معامله:
دچار اختلاف و درگیری خواهید شد ترک شود.
سوره:
نمل
آیه:
45
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved