نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است از مشکلات هم هراسی به‌دل راه ندهید. با توکل به‌خدا موفق می‌شوید.
نتیجه ازدواج:
خوب است هم خیر دنیا و خیر اخروی دارد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله:
خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد با توکل به‌خدا انجام دهید.
سوره:
نمل
آیه:
23
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved