نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار چه‌کنم چه‌کنم خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
اصلا از نظر طبع و رفتار بهم نمی‌خورید و دچار مشکلات فراوانی خواهید شد، ترک شود.
نتیجه معامله:
دچار افرادی خواهید شد که به‌هیچ وجه صراطی مستقیم نیستند ترک شود.
سوره:
شعراء
آیه:
184
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved