نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است حرف زده می‌شود ولی عمل نمی‌شود ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
همه‌ی مسائل در حد حرفها باقی می‌ماند و عمل نمی‌شود اقدام نکنید که بعدا پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
است به حرفهایشان عمل نمی‌کنند و دچار اختلاف خواهید شد ترک شود.
سوره:
شعراء
آیه:
137
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved