نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با زبان خوش و هدف خوب ان‌شاءالله به آنچه که می‌خواهید می‌رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است شما هم با زبان خوش مسائلتان را مطرح نمایید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله:
با زبان خوش اقدام کنید معامله‌ی خوبی خواهد بود ان‌شاءالله .
سوره:
شعراء
آیه:
84
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved