نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است با انجام دچار مشقت و گرفتاری می‌شوید ترک کنید که پشیمانی دارد.
نتیجه ازدواج:
آینده‌ی خوبی در انتظارتان نیست ترک کنید و گرنه به طلاق و جدایی کشیده می‌شود
نتیجه معامله:
در این معامله منفعتی وجود ندارد ترک کنید که پشیمانی دارد.
سوره:
بقره
آیه:
231
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved