نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است فریب و نیرنگ در کار است حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
چیزی از شما مخفی مانده است که اگر بدانید هرگز این کار را نخواهید کرد حتما ترک کنید.
نتیجه معامله:
به افراد مکار و حیله گری بر خواهید خورد به‌شدت متضرر می‌شوید ترک کنید.
سوره:
شعراء
آیه:
40
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved