نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است اما زحمت زیاد دارد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
خوب است ولی خیلی سختی خواهید کشید و دچار زحمت خواهید شد اگر طاقتش را دارید انجام دهید.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان می‌شود با توکل به‌خدا اقدام کنید و از مشکلات نهراسید.
سوره:
فرقان
آیه:
33
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved