نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است پشیمانی شدید دارد ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به درگیری و نزاع کشیده می‌شود زندگی بسیار بدی خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله:
بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد و پشیمانی شدید دارد ترک شود.
سوره:
فرقان
آیه:
12
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved