نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با مشورت افراد خبره و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
احتیاج به اجازه دارد با تحقیق بیشتر اقدام نمایید تا بعدا دچار مشکل نشوید.
نتیجه معامله:
با لحاظ شرایط خوب و الا ترکش بهتر است.
سوره:
نور
آیه:
62
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved