نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه خوب است انجام دهید هر چند ممکن است به همه‌ی اهداف خود نرسید.
نتیجه ازدواج:
خوب است البته اگر بشود.
نتیجه معامله:
خوب است هر چند ممکن است به همه‌ی اهداف خود نرسید.
سوره:
نور
آیه:
54
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved