نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است خیر دنیا و آخرت در آن است حتما انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
بسیار خوب است مگر انسان از یک ازدواج خوب چه تعریفی دارد حتما اقدام شود.
نتیجه معامله:
سود خوبی نصیبتان می‌شود اقدام کنید.
سوره:
نور
آیه:
37
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved