نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است مورد افتراء و تهمت قرار می‌گیرید حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به سختیها و مشقتهایی می‌افتید که از زندگی سیر می‌شوید ترک کنید.
نتیجه معامله:
بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد ترک کنید.
سوره:
نور
آیه:
11
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved