نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است با رعایت شرایط و مقدمات خوب است و الا انجام ندهید.
نتیجه ازدواج:
همه جوانب را بسنجید اگر مساعد بود انجام دهید و الا ترک نمایید.
نتیجه معامله:
با مطالعه و مشورت با افراد خبره و رعایت موازین شرعی اقدام کنید در غیر این صورت انجام ندهید.
سوره:
بقره
آیه:
220
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved