نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار مشکلات زیادی می‌شوید و در آخر هم به آنچه که می‌خواهید نمی‌رسید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست دائما در حال جنگ و دعوا خواهید بود و زندگی بدی خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله:
پس از زحمت فراوان آخر هم ضرر نصیب شما می‌شود ترک کنید.
سوره:
مومنون
آیه:
105
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved