نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است دچار آدم‌های بدی خواهید شد و به سختی و عذاب دچار خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
به آدمهای کلاهبرداری برخورد خواهید کرد هر چند در ظاهر خیلی خوب به‌نظر می‌رسند حتما ترک شود.
سوره:
مومنون
آیه:
75
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved