نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است اصلا صلاح نیست ترک کنید.
نتیجه ازدواج:
در شأن شما نیستند و در صورت انجام یکسری دعوا و مرافعه خواهید داشت.
نتیجه معامله:
بد است ضرر خواهید کرد و به‌هیچ کدام از چیزهایی که فکر می‌کنید نمی‌رسید.
سوره:
مومنون
آیه:
43
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved