نتیجه استخاره:
اختیار با توست
نتیجه کلی:
میانه است فایده‌ای دارد ولی با زحمت بسیار زیاد در صورت تمایل به انجام صدقه بدهید و صبر داشته باشید.
نتیجه ازدواج:
میانه است اگر صبر و تحمل زیادی دارید انجام دهید و الا ترکش کنید بهتر است.
نتیجه معامله:
ممکن است سرمایه‌ی شما مدتی معطل بماند اگر اشکالی ندارد انجام بده و الا ترک کن.
سوره:
مومنون
آیه:
18
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved