نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است به مشکلات زیادی بر می‌خورید و به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
به‌هیچ‌وجه این کار را نکنید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله:
در صورت انجام ضرر هنگفتی خواهید کرد حتما ترک شود.
سوره:
حج
آیه:
73
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved