نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج:
خوب است انسان مگر از ازدواج چه چیزی می‌خواهد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله:
خوب است با مشورت با افراد خبره سود بهتری نصیبتان خواهد شد.
سوره:
حج
آیه:
24
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved