نتیجه استخاره:
حتما انجام بده
نتیجه کلی:
بسیار خوب است مشکلات شما تا حد زیادی با این کار حل خواهد شد. اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید بسیاری از مشکلات و ناراحتیهای شما با این ازدواج حل خواهد شد.
نتیجه معامله:
با رعایت جوانب اقدام نمایید تا سود خوبی نصیبتان شود.
سوره:
حج
آیه:
6
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved