نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است هرگز انجام ندهید پشیمان می‌شوید.
نتیجه ازدواج:
هیچ‌کدام از آرزوهایت تحقق نخواهد یافت و به سختی و مشقت غیر قابل ذکری دچار خواهید شد ترک کنید.
نتیجه معامله:
با فریب و نیرنگ روبرو می‌شوید و ضرری هنگفت را متحمل می‌شوید انجام ندهید.
سوره:
بقره
آیه:
211
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved