نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است به اهدافتان خواهید رسید با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله:
سود خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا و حفظ موازین شرعی اقدام کنید.
سوره:
انبیا
آیه:
82
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved