نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است دچار مشکلات زیادی خواهید شد و در آخر به نتیجه نمی‌رسید که هیچ ممکن است آبرو ریزی هم بشود.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی نیست در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک شود.
نتیجه معامله:
زحمت زیادی دارد و آخر هم به آنچه که مد نظر است نمی رسید. بد است.
سوره:
انبیا
آیه:
58
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved