نتیجه استخاره:
انجام نده
نتیجه کلی:
بد است به دعوا و درگیری کشیده می‌شود و خطر آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج:
زندگی بد و سراسر درگیری و نزاعی خواهد بود ترک شود.
نتیجه معامله:
مشکلات زیاد و در آخر هم سودی نخواهید برد ترک شود.
سوره:
انبیا
آیه:
36
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved