نتیجه استخاره:
هرگز انجام نده
نتیجه کلی:
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان و نادم خواهید شد.
نتیجه ازدواج:
بسیار بد است هیچگونه سنخیتی با هم ندارید حتما ترک شود.
نتیجه معامله:
حتی از فکرش هم بیرون بیایید به حرام خواهید افتاد و آثار بسیار بدی در زندگیتان بجا خواهد گذاشت.
سوره:
طه
آیه:
126
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved