نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است این قدر این پا و آن پا نکنید انجام بدهید و گرنه وقتی متوجه می‌شوید که پشیمانی سودی ندارد.
نتیجه ازدواج:
مورد مناسبی است دل دل نکنید که بعدا پشیمان می‌شوید که ای کاش...
نتیجه معامله:
اقدام کنید خداوند برکتش را خواهد داد.
سوره:
طه
آیه:
99
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved