نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است کسی که نیت خوبی دارد نباید از مسائل و مشکلات بترسد. با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
از مشکلات نترسید شیرینی ازدواج به همین مسائل است خدا را در همه حال در نظر داشته باشید.
نتیجه معامله:
با فکر به مشکلات و بزرگ کردن مسائل به جائی نمی‌رسید به‌خدا توکل کنید که هر آنچه روزی شماست خواهد رسید.
سوره:
طه
آیه:
77
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved