نتیجه استخاره:
انجام بده
نتیجه کلی:
خوب است خدا را هیچ گاه فراموش نکنید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج:
خوب است در همه حال خدا را در نظر داشته باشید حرفتان را همان اول تمام کنید تا بعدها به مشکل بر نخورید.
نتیجه معامله:
با بررسی همه‌ی جوانب اقدام کنید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
سوره:
طه
آیه:
52
صفحه:
اجرای مجدد استخاره
ترجمه فارسی سوره
Copyright © 2003-2019 - AVINY.COM - All Rights Reserved